Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Socialhero.nu: de gebruiker van de algemene voorwaarden, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder dossiernummer 72 76 79 52

1.2 Opdrachtgever: de persoon of rechtspersoon met wie Socialhero.nu een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Uiteindelijk product: de producten en diensten die door Socialhero.nu geleverd worden.

1.4 Revisie(s): door de opdrachtgever aangedragen verbeterpunten of aanpassingen.

1.5 Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening of mondeling en/of schriftelijk akkoord van een overeenkomst met Socialhero.nu verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Socialhero.nu.

2.3 Socialhero.nu is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

2.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze algemene voorwaarden.

2.5 Indien de opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Socialhero.nu in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Socialhero.nu zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Socialhero.nu is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

3.3 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Socialhero.nu het recht de prijzen hierover aan te passen.

3.4 Aanvullende wensen en/of aanpassingen van de opdrachtgever die vooraf niet zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Socialhero.nu naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

3.5 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureau’s, organisaties en bedrijven wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken bureau’s, organisaties en bedrijven op de hoogte te stellen. Op verzoek van Socialhero.nu dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere bureau’s, organisaties en bedrijven de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere bureau’s, organisaties en bedrijven heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke bureau’s, organisaties en bedrijven dit is geweest.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen in offertes en emails van Socialhero.nu zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De in een offerte of factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. Alle prijzen in offertes, facturen en overige documenten van Socialhero.nu zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Socialhero.nu niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs aangezien er (staffel)kortingen en/of afspraken met derden gehanteerd kunnen zijn bij de afname van meerdere producten.

4.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4.5 Socialhero.nu heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.6 Socialhero.nu is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.7. Mochten er onverwacht verzend- en/of reiskosten i.v.m levering van producten bijkomen, dan brengt Socialhero.nu dit in rekening.

4.8 Socialhero.nu mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Socialhero.nu de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.

5. Levering en levertijd

5.1 Met de ontwikkeling van het uiteindelijke product wordt van start gegaan na het ontvangen van een schriftelijke opdrachtbevestiging, een ondertekende offerte, de aanbetaling (omschreven in 9.2) en daar waar nodig de aanlevering van al het benodigde materiaal om van start te kunnen gaan met het uiteindelijke product, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Een door Socialhero.nu opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Een eventuele overeengekomen levertijd kan worden opgeschort naar aanleiding van het niet of te laat aanleveren van de benodigde informatie en/of het benodigde materiaal door de opdrachtgever.

5.4 Overschrijding van overeengekomen levertijden ontstaan door welke oorzaak dan ook geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.5 Wanneer er door de opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van zijn recht tot revisie (omschreven in hoofdstuk 8) van (een deel van) de opdracht dan zal de eventuele afgesproken levertijd opgeschoven worden om tegemoet te kunnen komen aan de opmerkingen van de opdrachtgever.

5.6 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht (omschreven in 11.1) aan de zijde van Socialhero.nu, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

5.7 Socialhero.nu is verantwoordelijk voor de juiste oplevering van het product of een andere uitvoerende partij. Socialhero.nu is niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen in, of andere uitingen veroorzaakt door, een andere uitvoerende partij en geeft dan ook geen recht op schadevergoeding of kortingen.

5.8 Bij deadlines voor Socialhero.nu, dient de opdrachtgever het (eventueel) door hem of haar aan te leveren materiaal minimaal 2 (twee) weken voor de deadline aan te leveren. Wanneer dit niet gebeurd kan Socialhero.nu niet garant staan voor de kwaliteit van de aan te leveren producten en vervallen revisies (omschreven in hoofdstuk 8) zonder dat hier een tegemoetkoming van kosten tegenover staat.

6. Copyright en rechten

6.1 Zo lang opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen en diensten eigendom van Socialhero.nu.

6.2 Al het door Socialhero.nu vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Socialhero.nu niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. Bij gebleken schending hiervan is Socialhero.nu gerechtigd een hiervoor zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

6.3 In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Socialhero.nu niet nakomt is Socialhero.nu zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Socialhero.nu op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

6.4 Socialhero.nu behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomt op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Socialhero.nu heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

6.5 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan Socialhero.nu.

6.6 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.

6.7 Naar wens kan Socialhero.nu een onderzoek laten verrichten door een externe (vaste) partner die hierin gespecialiseerd is. Hier zal een meerprijs voor geoffreerd en gefactureerd worden. Socialhero.nu is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de uitkomsten en eventuele gevolgen van dit onderzoek en geeft de opdrachtgever dan ook geen recht op schadevergoeding of kortingen.

6.8 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Socialhero.nu tot stand gebrachte documenten, werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen en/of bestanden, eigendom van Socialhero.nu, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Socialhero.nu gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

6.9 Socialhero.nu behoudt zich het recht voor om te verwijzen naar haar geleverd uiteindelijk product, schetsen, (proef)drukken e.d. als onderdeel van haar portfolio.

6.10 Socialhero.nu is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de ontwerpstudio openbaar te maken of te verveelvoudigen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Voor zover Socialhero.nu bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Socialhero.nu op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Socialhero.nu of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Socialhero.nu.

7.2 Socialhero.nu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden of eventuele (spel)fouten.

7.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Socialhero.nu slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 200,- (tweehonderd Euro). Iedere aansprakelijkheid van Socialhero.nu voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

7.4 Aansprakelijkheid van Socialhero.nu voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.5 De aansprakelijkheid van Socialhero.nu wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Socialhero.nu onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Socialhero.nu ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Socialhero.nu in staat is adequaat te reageren.

7.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Socialhero.nu meldt.

7.7 De opdrachtgever vrijwaart Socialhero.nu voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Socialhero.nu geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

8. Revisies en wijzigingen opdracht

8.1 Per opdracht heeft de opdrachtgever (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld) recht op 1 (één) revisie. Bestaat de opdracht uit fasen dan bestaan er per fase 1 (één) revisie. Een fase en/of opdracht wordt afgesloten met een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever. Na afsluiting vervalt het recht op een revisie. Wil de opdrachtgever meer dan 1 (één) revisie of wil zij nog een revisie nadat het akkoord is gegeven dan is dat slechts mogelijk tegen uurtarief, deze revisie wordt dan behandeld als zijnde een nieuwe opdracht van de opdrachtgever.

8.2 Revisies geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

8.3 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.

8.4 Indien Socialhero.nu, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meerwerk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan dit bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Socialhero.nu gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

8.5 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Socialhero.nu een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

8.6 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9. Betaling

9.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Socialhero.nu en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Socialhero.nu volgens afspraak te honoreren.

9.2 De opdrachtgever ontvangt per maand vooruit een factuur voor de overeengekomen werkzaamheden.

9.3 De betaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Socialhero.nu de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd en slechts indien opdrachtgever Socialhero.nu onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Socialhero.nu ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Socialhero.nu in staat is adequaat te reageren.

9.4 De opdrachtgever dient binnen 14 (veertien) dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen via overmaking.

9.5 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Socialhero.nu een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50 (zeven Euro vijftig) wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen daarna nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

9.6 De vordering tot betaling is door Socialhero.nu direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9.7 In bovenstaande gevallen heeft Socialhero.nu voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Socialhero.nu vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor haar hierdoor mocht ontstaan.

9.8 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9.9 Wanneer een opdracht door Socialhero.nu bij de opdrachtgever is afgeleverd dient ten alle tijde en zonder uitzondering aan de volledige betalingsverplichting te worden voldaan.

10. Ontwikkelen van publicaties

10.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke publicatie ontwikkeld zal worden. Socialhero.nu zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.

10.2 Socialhero.nu is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, sterftegevallen en in het geval dat Socialhero.nu door zijn eigen leveranciers of andere externe partijen, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Socialhero.nu kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12. Geheimhouding en Privacy

12.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

12.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

12.3 Socialhero.nu zal geen persoonlijke gegevens van opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Socialhero.nu.

13. Overig

13.1 Wanneer Socialhero.nu bemiddelt bij drukwerk voor een opdrachtgever, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze partij stelt. Socialhero.nu is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de partij in kwestie.

13.2 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Socialhero.nu zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.3 Socialhero.nu is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

13.4 Opdrachtgever stelt een persoon aan die als contactpersoon dient voor Socialhero.nu. Deze contactpersoon is tekengerechtigde en gerechtigd om beslissingen te nemen en is ook degene die het akkoord ter afsluiting van een fase/opdracht geeft. Deze persoon wordt ook geacht te handelen in naam en voor rekening van de opdrachtgever.

14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

14.1 Socialhero.nu bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging(en).

14.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 14 (veertien) dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Het recht tot ontbinden bestaat niet als Socialhero.nu de opdrachtgever te kennen geeft dat de wijzigingen niet gelden voor de overeenkomst tussen Socialhero.nu en de opdrachtgever. Of een wijziging geen gevolgen heeft op de voortgang van de lopende opdracht.

15. Slotbepalingen

15.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

15.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

15.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Socialhero.nu © 2019